6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Gerçek Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş (GERÇEK EVİM) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Şirketimiz adına, verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kimlik ve iletişim bilgisi (Ad, soyad, telefon, e-posta adresi, IP adresi) kategorisindeki kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; işlem sahibinin operasyon, muhasebe, finans ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat ve tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçleri ve Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.gercekevim.com.tr/ internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Gerçek Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasındanulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

GERÇEK EVİM, kullanıcı tarafından kendisine sunulan belge ve bilgileri ve platform üzerinde yapılan işlem bilgilerini gizli tutacaktır. Ancak, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek ve yasal mevzuatlara uyum kapsamında aşağıdaki haller söz konusu üçüncü kişilerle paylaşılabilir:

 • MASAK, Savcılık, BDDK, SPK, mahkemeler ve icra daireleri veya başka bir kamu kurumu veya piyasa düzenleyici özerk veya yarı-özerk kurumun Kullanıcı veya Kullanıcının işlemleri veya hesabı hakkında bilgi talep etmesi halinde, söz konusu kurumlarla,
 • Gerçek Evim’in herhangi bir işlemden şüphelenmesi halinde MASAK, Savcılık veya konu ile ilgili kurumlarla,
 • Gerçek Evim’in birlikte çalıştığı veya kullanıcının hesabının olduğu bankalarla,
 • Gerçek Evim’in yatırım alması veya Gerçek Evim hisselerinin bir kısmı veya tamamının üçüncü bir kişi veya kuruluşa satılma ihtimali olması halinde, söz konusu üçüncü kişi veya kuruluş ile bunun danışmanları ile (bunlarla imzalanacak bir gizlilik sözleşmesi çerçevesinde),
 • Gerçek Evim’in avukatları, muhasebecileri, finans danışmanları, bilgi sistemleri danışmanları gibi hizmet aldığı üçüncü kişilerle,
 • Gerçek Evim’in ortak proje ürettiği veya iş birliği yaptığı üçüncü kişilerle (bunlarla imzalanacak bir gizlilik sözleşmesi çerçevesinde), Gerçek Evim söz konusu bilgi ve belgeleri 3. parti taraflarla,
 • Gerçek Evim’in yurtiçi ve yurtdışındaki alt yapı ve hizmet sağlayan tedarikçileri ile paylaşılabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta/web sitesi gibi kaynaklardan toplanmakta ve aynı hukuki sebeple de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanundan Doğan Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirketlerin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla şirketimizce yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Kişisel Verileriniz Hakkında Soru ve Talepleriniz mi Var?
Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini İnternet sitesindeki KVK başvuru formu kullanılarak yazılı olarak (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle ya da noter vasıtasıyla) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir.

Ticaret Unvanı: Gerçek Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş
Mersis no: 0177068855200001
KEP adresi:
E-posta adresi: info@gercekevim.com.tr
Fiziki Posta adresi: Küçükbakkalköy Mah. Rüstemağa Sk. No: 2/1 Ataşehir /İstanbul
Veri Sorumlusu: Gerçek Evim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş